چراغ مطالعه فانتزی
به همراه جاقلمی و تراش
شارژی به همراه کابل شارژ
وارداتی باکیفیتابعاد وان:
ارتفاع ۶سانت طول ۱۲سانت عرض ۹سانت
خیر
بله